Flash News
  中銀人壽香港超級聯賽 港會 1:0 東方 香港U23 0:3 和富大埔 深水埗 0:4 理文   丙組聯賽 離島 0:0 龍門   甲組聯賽 騰翱MG 2:3 東區 凱景 3:2 中西區   丙組聯賽 晨曦 4:0 蘭斯貝利   甲組聯賽 高力北區 1:3 南華   丙組聯賽 城市 0:2 福建 屯門足球會 0:2 駒騰 駿達 5:1 荃灣   甲組聯賽 沙田 3:1 佳聯元朗   丙組聯賽 龍城康體 1:1 利鑽珠寶首飾 葛士寶 0:2 和富社企   乙組聯賽 觀塘 1:2 三昇 永高 0:8 淦源 光華 0:3 花花   甲組聯賽 黃大仙 0:3 公民   乙組聯賽 車路士足球學校(香港) 1:1 灣仔 九龍木球會 0:2 東昇 虎門 2:1 聖約瑟   甲組聯賽 駿英九龍城 2:0 永義地產 愉園 4:2 葵青   乙組聯賽 屯門 2:2 浩運   香港超級青年聯賽 U14 標準流浪 U14 3:1 港峰 U14 冠忠南區 U14 2:5 南華 U14 東區 U14 1:4 和富大埔 U14 浩運 U14 3:1 晉峰 U14 港會 U14 3:0 理文 U14 傑志 U14 4:0 東方 U14   賽馬會青少年足球聯賽(U15-C組聯賽) 離島 0:10 元朗 北區 1:5 屯門   賽馬會青少年足球聯賽(U13-C組聯賽) 大埔 5:1 屯門   賽馬會青少年足球聯賽(U13-A組聯賽) 港會 5:6 南區   賽馬會青少年足球聯賽(U13-C組聯賽) 中西區 0:5 利物浦國際足球學校(香港)   賽馬會青少年足球聯賽(U13-B組聯賽) 理文 8:0 西貢   賽馬會青少年足球聯賽(U15-C組聯賽) 西貢 7:1 灣仔   賽馬會青少年足球聯賽(U13-B組聯賽) 龍門 7:0 浩運   賽馬會青少年足球聯賽(U13-A組聯賽) 保師足球會 9:0 永高 阿仙奴(香港)足球學校 1:4 東方 傑志 15:1 九龍木球會   賽馬會青少年足球聯賽(U18-B組聯賽) 三昇 4:0 離島 全黑足球會 4:1 西貢   賽馬會青少年足球聯賽(U13-C組聯賽) 深水埗 1:4 灣仔   賽馬會青少年足球聯賽(U14-A組聯賽) 南區 1:2 屯門 九龍木球會 8:1 標準流浪   賽馬會青少年足球聯賽(U13-C組聯賽) 北區 1:1 MLFA   賽馬會青少年足球聯賽(U18-B組聯賽) 南區 3:0 灣仔 深水埗 3:0 沙田   賽馬會青少年足球聯賽(U15-B組聯賽) 觀塘 3:2 深水埗 A&S FC 1:1 黃大仙 東區 0:2 中西區 沙田 5:2 九龍城   賽馬會青少年足球聯賽(U18-B組聯賽) 油尖旺 1:1 荃灣   賽馬會青少年足球聯賽(U15-C組聯賽) 大埔 2:1 浩運本地賽事入場人數統計
 
2008/2009 球季
2008年7月及8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月
2009年6月 2009年6月
2009/2010 球季
2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月 2010年1月
2010年2月 2010年3月 2010年4月 2010年5月
2010/2011 球季
2010年7月 2010年8月及9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月 2011年5月
2011/2012 球季
2011年7月 2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月 2012年5月
2012年6月
2012/2013 球季
2012年7月及8月 2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月
2013年6月
2013/2014 球季
2013年7月 2013年8月及9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月
2014年1月及2月 2014年3月 2014年4月 2014年5月
2014/2015 球季
2014年7月 2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月
2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月 2015年5月
2015年6月
2015/2016 球季
2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月 2016年1月
2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月
2016/2017 球季
2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月
2016年12月 2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月
2017年5月 2017年6月
2017/2018 球季
2017年7月 2017年8月 2017年9月 2017年10月 2017年11月
2017年12月 2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月
2018年5月
2018/2019 球季
2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月
2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月
2019/2020 球季
2019年9月 2019年10月


 


        
Copyright c 2005 - 2016 Hong Kong Football Association Ltd. All Rights Reserved.